“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Sunday, May 8, 2011

ਮਾਂ .....(ਕਾ. ਜਗਰੂਪ)


ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
ਮਾ
ਤੂੰ ਇਕ ਚੁੰਮਣ
ਬੁਲ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ।
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੇਬੇ,
ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਮਾਂ,
ਉਰਦੂ 'ਚ ਅੰਮੀਂ,
ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਮੰਮੀਂ,
ਮਾਂ! ਤੂੰ ਇਕ ਚੁੰਮਣ
ਬੁੱਲ ਲੈਣ ਜਦੌਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ।
ਮਾਂ!
ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਬਲਾ*!
ਠੰਡੀਆਂ-ਠਾਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਘ,
ਤੱਤੀਆਂ ਤਪਾਂੜਾਂ 'ਚ
ਠੰਡੀ,ਘਣੀ ਗਾੜੀ ਛਾਂ!
ਮਾਂ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਬਲਾ!
ਮਾਂ!
ਤੂੰ ਬੇਰੋਕ ਵਹਿਣ,
ਵਧਦਾ ਵਹਾਅ,
ਤਿਆਗ ਤੇ ਦਿਆਲਤਾ ਦੀ
ਤੇਰੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ,
ਉਚੀ-ਸੁੱਚੀ ਥਾਂ
ਮਾਂ! ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦਾ ਨਾਂ
ਮਾ
ਤੂੰ ਇਕ ਚੁੰਮਣ
ਬੁਲ ਲੈਣ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਨਾਂ


* ਬਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਹੈ।

No comments:

Post a Comment