“ਸਭ ਕਿਸੇ ਲਈ ਉਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਰਸ਼, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ” ਭਗਤ ਸਿੰਘ

Tuesday, June 7, 2011

ਰੁੱਤ ............. ਹਰਮਨ ਗਿੱਲ

ਪਤਝੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਾਰ ਦਾ ਆਉਣਾ 
ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲਗਦੈ
ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਜੇ ਜਿੰਦਗੀ ਪਤਝੜ ' ਹੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਹੀ ਸੂਰਜ਼ ਚੜੇ ਤੇ ਛਿਪ ਜਾਵੇ
ਕੀ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਇਨਸਨ ਦਾ
ਜੋ ਸੂਰਜ਼ ਦੀ ਧੁਪ ਵਿਚ
ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕ ਕੇ
ਤੱਕੇ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਤੇ ਕਚੀਚੀ ਲੈ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਚੱਕ ਲਵੇ ਓਹੀ ਕਹੀ ਕੁਹਾੜਾ
ਦਰਦ ਦਿਲ ਵਿਚ ਲਕੋ ਜਾਵੇ
ਫਿਰ ਗੂੰਜੇ ਇਕ ਅਵਾਜ਼ ਉਸਦੇ ਕੰਨਾ ਵਿਚ
ਜਾਗ ਤੇ ਦੇਖ, ਤੂੰ
ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿਕ ਤੇ ਖੜੈਂ
ਤੇਰੇ ਸੰਦ
ਜਿੰਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਤਿਰਾਸ਼ੀ
ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ
ਜੋ ਇਸਦਾ ਵਾਰ ਝੱਲ ਜਾਵੇ
ਭਰ ਇਕ ਟਕ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਹਿਕ '
ਪਾੜ ਜਾਵੇ ਜੋ ਆਸਮਾਨ
ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਚੀਰ ਜਾਵੇ
ਤੇਰੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਬਦਲ ਜਾਵੇ

No comments:

Post a Comment